ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือชื่อ-นามสกุล เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ชื่อ - นามสกุล

ประวัติตลาดโบราณรางกระทุ่ม

ผู้ก่อตั้งตลาดรางกระทุ่ม คือ ผู้ใหญ่บ้าน โค้ยฮึ แซ่อึ้ง รุ่นที่ 1

และยังเป็น ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของชาวตลาดรางกระทุ่ม ผู้ใหญ่บ้านโค้ยอึ

เป็นเจ้าของตลาดครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งเป็นของโกท้อ แซ่โง้ว

ช่วงหลังโกท้อ ขายตลาดก่อน ต่อมา ผู้ใหญ่บ้านโค้ยฮึ ก็ขายตาม

ยังเหลืออยู่บางส่วน บางส่วนยังให้เช่าอยู่ ณ ปัจจุบัน

ด้านหัวตลาดเป็นที่ตั้งของโรงสีข้าว เจ้าของคือ นายหลิ่มฮึ แซ่อึ้ง

เป็นเจ้าาของโรงสีเจ้าแรกของตลาดรางกระทุ่ม นายหลิ่มฮึ แซ่อึ้ง

เป็นน้องชาย ผู้ใหญ่บ้าน โค้ยฮึ แซ่อึ้ง สองพี่น้องนับถือศาสนาคริสต์

ย้อนรอยตลาดรางกระทุ่ม
header